13 września 2019 Aktualności

Czy komitety w wyborach samorządowych mogą być w pełni bezpartyjne?

Zgodnie z postulowaną, przez stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, zmianą kodeksu wyborczego w zakresie wyborów na szczeblu samorządowym komitety wyborcze tworzyłyby  stowarzyszenia, organizacje społeczne lub wyborcy. Na czym dokładnie polegałyby zmiany?

W obecnym brzmieniu kodeksu wyraźnie widoczne jest faworyzowanie partii politycznych:

  • 4. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców.

Według postulowanej zmiany przepisów, ten sam artykuł brzmiałby:

„§ 4. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców.

 

Zmiany objęłyby również doprecyzowanie kwestii nawiązywania do nazw partii politycznych. By nie pozostawiać wątpliwości, dodany byłby zapis:

 

W art. 92 dodaje się § 7 o następującym brzmieniu:

„§ 7. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta nie mogą zawierać nazw i skrótów nazw partii politycznych ani nawiązywać do nich.”

 

Jak również zapis dotyczący wyglądu znaków graficznych komitetów:

 

W art. 93 dodaje się § 4 o następującym brzmieniu:

„§ 4. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta musi odróżniać się wyraźnie od wzorców symboli graficznych partii politycznych wynikających z wpisu do ewidencji partii politycznych.”

 

Zmiany związane z zakładaniem i działalnością komitetów kończy jednoznaczny zapis o zasadach prowadzenia agitacji wyborczej, który wprost zakazuje jakiejkolwiek agitacji partiom politycznym:

 

W art. 108 dodaje się § 5 o następującym brzmieniu:

§ 5. W kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wybory wójta zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej przez partie polityczne lub koalicje partii politycznych.”

 

W kolejnych artykułach opiszemy zmiany w obszarze kontroli wyborów oraz zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych.