14 grudnia 2022 Bez kategorii

Podsumowanie konferencji „Znaczenie innowacji społecznych i partycypacji w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysów na poziomie lokalnym – wymiar teoretyczny i praktyczny”

13 grudnia we Wrocławiu odbyła się konferencja „Znaczenie innowacji społecznych i partycypacji w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysów na poziomie lokalnym – wymiar teoretyczny i praktyczny” poświęcona tematyce innowacji w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Wydarzenie było zorganizowane przez Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dyskusja odbywała się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, który podczas otwarcia z entuzjazmem przyjął inicjatywę współpracy doświadczonych samorządowców i naukowców oraz podkreślił jej znaczenie dla rozwoju naszego regionu.

Czym są innowacje społeczne? Jaki jest udział samorządu lokalnego w kreowaniu i implementowaniu innowacji? Jakie są możliwości oraz bariery wdrażania innowacji społecznych i technologicznych na poziomie lokalnym? O tych i wielu innych, istotnych z perspektywy rozwoju społeczności lokalnych kwestiach, rozmawiali włodarze polskich gmin i powiatów oraz badacze z wrocławskich uczelni. Inicjatorem konferencji reprezentującym stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” i Uniwersytet Wrocławski był dr hab. Maciej Cesarz Prorektor ds. studenckich UWr.

Formuła konferencji została opracowana w taki sposób, aby uwzględnić perspektywę naukową i teoretyczną w analizie innowacji na poziomie lokalnym oraz zaprezentować innowacyjne praktyki rozwijane przez liderów samorządności w warunkach samorządu lokalnego w Polsce. Wszystkim zaś osobom uczestniczącym w konferencji bliskie są zagadnienia samorządności, rozwoju lokalnego, partycypacji społecznej i innowacyjności.

Pierwsza część obrad konferencyjnych stanowiła wprowadzenie w tematykę innowacji społecznych na poziomie lokalnym. Dyskusja naukowa została zainicjowana przez prof. Wojciecha Cwalinę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którego wystąpienie dotyczyło psychospołecznych uwarunkowań oceny działań dolnośląskich samorządów w oczach obywateli. Znaczenie i rola obywateli jako podmiotów oraz adresatów działań innowacyjnych pojawiał się w wypowiedziach wielu prelegentów i uczestników panelu dyskusyjnego. Podkreślali oni zgodnie, że innowacje służyć mają zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów mieszkańców, jednocześnie muszą uwzględniać specyfikę terytorialną gmin i powiatów, w których są realizowane oraz wymagają gotowości i otwartości na zmiany, ale też aktywności, odpowiedzialności i zaangażowania liderów lokalnych.

Grupa naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak, prof. Monika Klimowicz oraz dr Jakub Gismatullin przedstawiła procesy powstawania i implementacji innowacyjnych rozwiązań w ujęciu modelowym i empirycznym, odnosząc się do konkretnych przykładów innowacji społecznych i technologicznych implementowanych zarówno w Polsce, Niemczech, krajach skandynawskich, Izraelu, a nawet odległym Afganistanie.

Szczególne zainteresowanie publiczności konferencyjnej, wyrażone w pytaniach skierowanych do dyskutantów i głosach polemicznych, wzbudziła tematyka i wypowiedzi uczestników panelu dyskusyjnego pt. Potencjał innowacyjny polskich samorządów. Wymiar praktyczny. Prezydenci miast Lubin i Bolesławiec: Robert Raczyński oraz Piotr Roman opowiadali o innowacjach wdrażanych przez dolnośląskie samorządy, podając przykłady konkretnych innowacyjnych projektów wdrażanych w zarządzanych przez nich gminach. Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego Michał Landowski przedstawił korzyści wynikające ze współpracy powiatu z innowatorami, w ramach programu pilotażowego GovTech Inno_Lab. Paneliści zastanawiali się także nad wyzwaniami rozwojowymi, jakie stoją przed polskim samorządem lokalnym w najbliższych latach i możliwością wykorzystania innowacji dla ich urzeczywistnienia. Wskazywane były między innymi zmiany demograficzne czy kwestie dostępności energii. Jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystania to pomysł na stworzenie spółdzielni energetycznej w gminie Serock zaprezentowany przez burmistrza Artura Borkowskiego.

Paneliści reprezentujący sektor nauki prof. Marian Kachniarz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Katarzyna Kobielska (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Andrzej Ferens (Uniwersytet Wrocławski) zastanawiali się zarówno nad zróżnicowaniami pomiędzy samorządami w zakresie tworzenia i wdrażania innowacyjności, jak również ograniczeniami prawnymi, politycznymi, administracyjnymi oraz organizacyjnymi, które mogą blokować rozwój innowacji w Polsce lokalnej.

Wysoka frekwencja podczas konferencji, w której obok badaczy oraz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, udział wzięli także studenci wskazuje na bardzo duże zainteresowanie tematyką samorządu terytorialnego w społeczeństwie. W związku z powyższym organizatorzy zapowiedzieli kontynuację przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich oraz prowadzenie debaty publicznej dotyczącej różnych wymiarów funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Dostępny jest pełny zapis wideo z konferencji:

SESJA I

SESJA II