Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia ”Rzeczpospolita Samorządna” z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowa 3a-5, zwanym dalej Stowarzyszeniem.


Każdego użytkownika Witryny rzeczpospolitasamorzadna.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj Witryny rzeczpospolitasamorzadna.pl.


Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i by chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.


I. Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych.
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Państwa, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania.


II. Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przy pomocy firmy zewnętrznej informatycznej.


III. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Sposób wykorzystania danych.
Przetwarzanie Państwa danych pozwala Stowarzyszeniu przesyłać na Państwa adres e-mail aktualnych informacji o działalności Stowarzyszenia.
Podanie danych jest dobrowolne.
Prowadząc naszą działalność statutową korzystamy z kontaktów osób, które interesują się naszymi działaniami. Dane osobowe służą nam do wysyłania zaproszeń do wsparcia i dołączenia do działań, konferencji, debat.


IV. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej przez Państwo zgody.
Państwa dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.


V. Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Stowarzyszenia, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług (np. pocztowych).
Informacje handlowe związane z marketingiem produktów własnych i kontrahentów Stowarzyszenia są przesyłane przez Stowarzyszenie i Państwa dane nie są im udostępniane.
Nie są również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane.
Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania
poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.


VI. Zmiany danych osobowych.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Możecie Państwo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: admin@rzeczpolitasamorzadna.pl.
W przypadku usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.


VII. Proces wyrejestrowania.
Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: admin@rzeczpolitasamorzadna.pl lub listownie.
W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z Stowarzyszeniem, jeśli nie chcecie otrzymywać od nas kolejnych informacji droga mailową, o których mowa w pkt. III. Państwa oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Państwem kontaktować we wskazanym przez Państwa zakresie.
Możecie Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych przez Państwo danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Państwa danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.


VIII. Jakie macie Państwo prawa?

  1. Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz kopię Państwa danych osobowych.
  2. Prawo dostępu do Państwa danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
  3. Prawo do żądania przekazania Państwa danych, które od Państwa otrzymaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich
    standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.
    Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.
    Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

IX. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).
Witryna rzeczpospolitasamorzadna.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze prosimy dostosować odpowiednio
ustawienia swojej przeglądarki.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.
Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
Witryna rzeczpospolitasamorzadna.pl stosuje dwa typy plików cookies: wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),
takie jak:
a) cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny rzeczpospolitasamorzadna.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
b) cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
c) cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika.


X. Reklamacje.
Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia:
„Rzeczpospolita Samorządna” al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego
wymogu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.


XI. Jak można się z nami skontaktować?
Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: admin@rzeczpolitasamorzadna.pl, wysłać list: Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a naszą Stowarzyszeniem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

XII. Postanowienia końcowe.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Witryny rzeczpospolitasamorzadna.pl.