Projekt ze środków UE

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna jest beneficjentem projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”, którego celem jest udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.

9 września 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dodatkowe środki na realizację Projektu

W dniu 9 września został zawarty aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania dla Projektu o 12 498 987,26 zł.Tym samym kwota dofinansowania wzrosła do 44 444 125,86 zł.


7 września 2022 r.

Otrzymaliśmy pierwszą transzę dofinansowania dla Projektu

W dniu 7 września Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna otrzymało pierwszą transzę dofinansowania dla Projektu w kwocie 4.460.810,63 zł. Otrzymane refinansowanie dotyczy budowy ścieżki Wielowieś-Ścinawa, przygotowania dokumentacji projektowej przystani w Ścinawie i Dziewinie oraz opracowania studium wykonalności Projektu.


26 lipca 2022 r.

Podpisano kolejne umowy dotyczące realizacji robót budowlanych

W dniu 27 czerwca 2022 r. Gmina Ścinawa zawarła z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane Sp. z o.o. umowę o realizację prac w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych i oświetlenia terenu w ramach portu w Ścinawie. Termin realizacji prac określono na 12 miesięcy.
W dniu 26 lipca 2022 r. Gmina Chocianów zawarła z firmą Masy Polskie Sp. z o.o. Sp.k. umowę o realizację ścieżki rowerowej Chocianów-Szklary Dolne. Termin realizacji prac wynosi 56 tygodni.