Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „Rzeczpospolita Samorządna”

(tekst jednolity na dzień 08.03.2023 r.)

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych w nim jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot samorządowych i podmiotów, dla których idea samorządności jest podstawą budowy organizacji państwowej i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, realizującym zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 4. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może otwierać biura terenowe.
 7. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony lub do czasu osiągnięcia celów Stowarzyszenia lub jego likwidacji lub rozwiązania.
 8. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II.

CELE STOWARZYSZENIA

 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego
  i turystycznego, integrację wspólnot lokalnych, promocję oraz realizację wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia, poprzez:
 • promowanie idei samorządu terytorialnego,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • realizacja projektów, w tym projektów inwestycyjnych
 • aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju,
 • ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
 • kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,
 • promowanie osiągnięć jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych
  w Stowarzyszeniu,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wspieranie uczestnictwa jednostek zrzeszonych w Stowarzyszeniu w programach Unii Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych,
 • prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami,
 • wspieranie integracji środowisk samorządowych,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
 • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność społeczną, gospodarczą, kulturalną i turystyczną.
 1. Działalność Stowarzyszenia służąca realizacji celów, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące metody ich realizacji:
 • wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizowanie współpracy i wymiany informacji między samorządem lokalnym,           a samorządami województw,
 • współpraca z wyższymi uczelniami,
 • promocja społeczności lokalnych regionu oraz osiągnięć jednostek należących do Stowarzyszenia,
 • wspieranie rozwoju i współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, lokalnego rynku pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego między gminami należącymi do Stowarzyszenia,
 • wspieranie wymiany doświadczeń między członkami Stowarzyszenia, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w tym za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy między członkami Stowarzyszenia z możliwością pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności,
 • wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w różnych dziedzinach służących budowie
  i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • podejmowanie zgodnych z prawem czynności w celu wywarcia korzystnego dla samorządu terytorialnego wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych,
 • monitorowanie proponowanych zmian prawa oraz inicjowanie własnych projektów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • organizacja zamówień publicznych służących realizacji projektów, w tym projektów inwestycyjnych,
 • organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
 • powoływanie ekspertów Stowarzyszenia wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji celów,
 • podejmowanie wszystkich innych zadań i działań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze realizacji zadań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach, a dochody osiągnięte z prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji swego statutowego celu Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem, może także tworzyć́ zespoły tematyczne np.: Zespół ds. Deglomeracji, Zespół ds. Kontaktów z Prasą, Radiem i Telewizją, Zespół ds. Zmiany Kodeksu Wyborczego, i inne w miarę potrzeb.

Rozdział III.

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 3.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i inne podmioty, które podzielają cele Stowarzyszenia.
 2. Uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego wymaga podjęcia przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 3. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje w dniu podjęcia uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 4. Jednostka samorządu terytorialnego, której Zarząd Stowarzyszenia odmówił przyjęcia w skład członków Stowarzyszenia, może złożyć odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.
 5. Przedstawiciel członka może pisemnie ustanowić swojego pełnomocnika do udziału
  w posiedzeniach oraz pracach władz Stowarzyszenia.
 6. Pełnomocnikom przedstawiciela członka Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa przedstawiciela członka Stowarzyszenia.
 7. Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
 • prawo do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem stanowiącym,
 • czynne i bierne prawo wyborcze dla ich przedstawicieli do organów Stowarzyszenia,
 • prawo do zgłaszania wniosków w sprawach, dotyczących celów i zadań
  Stowarzyszenia oraz do przedkładania projektów uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 • prawo do korzystania z obiektów i urządzeń, będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów
  i uchwał organów Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów, a
  w szczególności zaś:
 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, brać udział w sesjach Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia oraz w pracach organów i komisji Stowarzyszenia,
 • dbać o zachowanie i popularyzację dobrego imienia Stowarzyszenia,
 • wpłacać w ustalonym terminie składki członkowskie,
 • ponosić w ustalonym zakresie inne obciążenia finansowe.

 

§ 4.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • wystąpienia członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
 • wykreślenia członka ze Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia, z powodu nie przestrzegania zapisów Statutu i uchwał władz lub z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • likwidacji jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem Stowarzyszenia,
 • rozwiązania Stowarzyszenia.
 1. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. W razie ustania członkostwa, uiszczone składki członkowskie, jak również nabyty przez Stowarzyszenie majątek trwały pozostają własnością Stowarzyszenia.
 3. Wystąpienie ze Stowarzyszenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wymaga przesłania Zarządowi Stowarzyszenia uchwały właściwego organu stanowiącego, zawierającej postanowienie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 4. Wystąpienie ze Stowarzyszenia Zarząd stwierdza uchwałą.
 5. Wystąpienie ze Stowarzyszenia nabiera skutków prawnych w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy liczonych od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania zapisów Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 7. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 8. Od uchwały o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
 9. Ustanie członkostwa na skutek wykluczenia następuje z dniem wskazanym w uchwale Zarządu, a w przypadku wniesienia odwołania z dniem, w którym Zgromadzenie Ogólne utrzyma w mocy uchwałę Zarządu o wykluczeniu.

 

§ 5.

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały może przyznać tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna”.
 2. Przyznanie tytułu o którym mowa w ust. 1 nie powoduje przyjęcia uhonorowanej osoby w poczet członków Stowarzyszenia, przyznania praw i nałożenia obowiązków członka Stowarzyszenia lecz jest formą wyróżnienia za udział w jego pracach lub jego wspieranie.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie Ogólne może w drodze uchwały pozbawić daną osobą tytułu wskazanego w ust. 1.

Rozdział IV.

WŁADZE   STOWARZYSZENIA

§ 6.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Zgromadzenie Ogólne,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Obrady Władz Stowarzyszenia mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję obrazu i dźwięku. Dopuszczalna jest także formuła hybrydowa, przez co rozumie się odbywanie obrad w ten sposób, że niektórzy uczestniczący korzystają z środków komunikacji elektronicznej, a niektórzy uczestniczą osobiście w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o danym posiedzeniu. Taka sytuacja (obrady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) każdorazowo jest wskazywana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym (z wyłączeniem spraw personalnych).

§ 7.

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia, działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członka Stowarzyszenia na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego może reprezentować organy wykonawczy (burmistrz, wójt, prezydent, zarząd) bądź osoba pisemnie przez ten organ upoważniona.
 4. W Zgromadzeniu Ogólnym każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje po jednym głosie.
 5. Zarząd zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Ogólne co najmniej 2 razy do roku. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w danym roku kalendarzowym jest zwoływane najpóźniej w terminie
  3 miesięcy od daty otrzymania opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarządu
  z wykonania planu finansowanego Stowarzyszenia za rok ubiegły, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego (posiedzenie sprawozdawczo – absolutoryjne). Drugie posiedzenie zostaje przeprowadzone najpóźniej do końca listopada roku kalendarzowego celem uchwalenia planu finansowego na następny rok. W sytuacji przypadających w danym roku wyborów samorządowych, możliwe jest zwołanie w trakcie tego roku jednego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.
 6. Wyborcze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, tj. posiedzenie, na którym dokonuje się wyboru Zarządu Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej działają władze ubiegłej kadencji.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne także:
 9. na żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia,
 10. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 11. gdy liczba członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej liczby umożliwiającej podejmowanie uchwał.
 12. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w trybie ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu zwołuje Zarząd
  w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania lub stwierdzenia obniżenia liczebności organów,
  o których mowa w ust. 8 lit. c).
 13. W wypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 6 Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym stwierdziła fakt niedotrzymania terminu przez Zarząd.
 14. O dacie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni w formie elektronicznej na co najmniej jeden miesiąc przed terminem obrad. O porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni w formie elektronicznej na 14 dni przed terminem obrad.
 15. O dacie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni w formie elektronicznej co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 16. Porządek obrad oraz projekty uchwał i stanowisk Zgromadzenia Ogólnego przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia lub jednoosobowo w porozumieniu z Zarządem Przewodniczący Zarządu.
 17. Członkowie Stowarzyszenia mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 5 dni przed terminem Zgromadzenia. Powyższy warunek oraz określony w ust. 15, nie dotyczy spraw wnoszonych z inicjatywy Zarządu.
 18. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego powinien być podany w formie elektronicznej do wiadomości członków Stowarzyszenia na 3 dni przed terminem obrad.
 19. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 20. Dla realizacji swoich zadań Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały, stanowiska, apele
  i rezolucje, które wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że uchwała, stanowisko, apel lub rezolucja stanowią inaczej.
 21. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały w wypadku, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków. W razie stwierdzenia braku kworum przewidzianego w zdaniu poprzednim przy otwarciu obrad Zgromadzenia Ogólnego, kolejne Zgromadzenie Ogólne o takim samym porządku obrad odbywa się bez konieczności jego dodatkowego zwołania po upływie 15 minut od terminu Zgromadzenia, które nie doszło do skutku. W takim przypadku uchwały Zgromadzenie Ogólnego mogą być podejmowane niezależnie od ilości członków stowarzyszenia biorących udział w obradach.
 22. Uchwały, stanowiska, rezolucje i apele są przyjmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 23. Z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego lub w razie jego nieobecności – Przewodniczący Zarządu.
 24. Głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyborów do organów Stowarzyszenia.
 25. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym lub na wniosek Zarządu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
 26. Obrady Zgromadzenia Ogólnego prowadzą każdorazowo wybierani przewodniczący
 27. Obrady Zgromadzenia Ogólnego mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Taka sytuacja każdorazowo jest wskazywana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

 

§ 8.

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
 • uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 • uchwalenie dokumentów programowych Stowarzyszenia,
 • uchwalenie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia; uchwalony plan finansowy musi uwzględniać postanowienia planów, o których mowa w ust. 2,
 • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia za ubiegły rok wraz z informacją dodatkową,
 • udzielanie w drodze uchwały absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji proponowanych w trybie określonym
  w Statucie przez członków Stowarzyszenia, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, jak również uzupełnianie składu tych organów w drodze uchwały,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i częstotliwości regulowania składek członkowskich i innych opłat,
 • określanie w drodze uchwały ogólnych zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie:
 1. a) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 2. b) zaciągnięciu pożyczek i kredytów oraz emitowania i nabywania obligacji,
 3. c) nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych i udziałów w spółkach.
 • rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań  od  decyzji  Zarządu,  dotyczących  odmowy  przyjęcia  w skład  członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Stowarzyszenia, dotyczących działalności Stowarzyszenia lub jego organów,
 • zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Ogólnego przez inne postanowienia Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych o których mowa w
  2 ust 5.
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do stowarzyszenia, fundacji, służących do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w Statucie dla innych organów Stowarzyszenia.
 1. W razie potrzeby Zgromadzenie Ogólne uchwala wieloletni plan inwestycyjny bądź wieloletni plan przedsięwzięć Stowarzyszenia.

 

§ 9.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród osób wskazanych przez członków Stowarzyszenia na okres trwania kadencji jednostek samorządu terytorialnego. Każdego z członków Stowarzyszenia może w Zarządzie reprezentować maksymalnie 1 osoba.
 2. Wyboru Członków zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, co najmniej dwóch Wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik oraz pozostali członkowie zarządu.
 4. Funkcje wiceprzewodniczących nie są odpowiednio przewidziane w przypadku składu mniejszego niż 5 osobowy.
 5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu, którzy kierują pracami Zarządu oraz sekretarza i skarbnika.
 6. Rezygnacja członka Zarządu powinna być złożona na ręce Przewodniczącego Zarządu lub wysłana listem poleconym na adres stowarzyszenia.
 7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, diet ani zwrotu kosztów podróży.
 8. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z wyłączeniem spraw związanych z wykonywaniem pracy na rzecz stowarzyszenia na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Wówczas do zawarcia odpowiedniej umowy wystarczy reprezentacja jednoosobowa.
 9. Zarząd może podejmować uchwały i stanowiska, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jego składu.
 10. Uchwały i stanowiska są podejmowane są bezwzględną większością głosów.
 11. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym stwierdza Przewodniczący Zarządu poprzez złożenie stosownej adnotacji pod projektem uchwały, obejmującej wskazanie w jaki sposób i w jakiej dacie przekazano projekt uchwały członkom Zarządu oraz w jaki sposób i w jakiej dacie zagłosował dany członek Zarządu.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 10.

 1. Zarząd zapewnia realizację celów i zadań Stowarzyszenia w drodze przyjmowania uchwał, stanowisk, opinii, apeli i podejmowania wszelkich istotnych czynności, niezastrzeżonych
  w Statucie Stowarzyszenia do wyłącznej właściwości innych organów Stowarzyszenia,
  a w szczególności:
 • wykonuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego,
 • przygotowuje projekty dokumentów programowych stowarzyszenia, w tym projekt ramowego planu działalności Stowarzyszenia,
 • akceptuje bieżące plany działalności Stowarzyszenia,
 • przygotowuje projekt rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,
 • zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne sesje Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia oraz przygotowuje projekty porządku obrad, uchwał, stanowisk, opinii, apeli Zgromadzenia,
 • podejmuje uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
 • w drodze uchwały stwierdza wystąpienie członka ze Stowarzyszenia,
 • podejmuje uchwały o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia,
 • gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego rocznego planu finansowego oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne, a także wykonywanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego w zakresie:
  • zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania i nabywania obligacji do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
  • przyjmowania darowizn, spadków i zapisów,
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych i udziałów w spółkach do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne.
 • czuwania nad regulowaniem płatności na rzecz Stowarzyszenia,
 • decyduje w formie uchwały o odroczeniu i zwolnieniu z opłacania składek członkowskich,
 • powołuje grupy robocze w celu mediacji w wypadkach konfliktów między członkami Stowarzyszenia,
 • opracowuje i ogłasza tekst jednolity Statutu.
  1. W razie, gdyby zwołanie Zgromadzenia Ogólnego nie było możliwe ze względu na odbywające się w II połowie roku wybory samorządowe, przyjęty przez Zarząd projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie planu finansowego Stowarzyszenia na kolejny rok kalendarzowy stanowić będzie prowizorium budżetowe, obowiązujące aż do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały w sprawie planu finansowego Stowarzyszenia.
  2. Uchwały, stanowiska, opinie i apele Zarządu wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że uchwała, stanowisko, opinia lub apel stanowi inaczej.
  3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje członek Zarządu prowadzący Posiedzenie.

§ 11.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia nie podlegającym Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie wykonywania kontroli.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne,
  w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres trwania kadencji jednostek samorządu terytorialnego, nie dłużej jednak niż do daty wyborczej posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, zwoływanego zgodnie z postanowieniami Statutu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu, ani też pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
  z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzeń, diet, ani też zwrotu kosztów podróży.

§ 12.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Zarządu, jak również zgodność podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu.
 2. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna może również żądać od członków Zarządu i Dyrektora Biura Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania rocznego planu finansowego Stowarzyszenia, rocznym bilansem, rachunkiem wyników, informacją dodatkową, Komisja Rewizyjna sporządza opinię w tym przedmiocie oraz formułuje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu (bądź też wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu)
  i opracowuje projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium dla Zarządu za ubiegły rok.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy jej członków. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne.

 

Rozdział V.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 13.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa niematerialne, papiery wartościowe oraz środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia.
 2. Na dochody Stowarzyszenia składają się między innymi:
 • składki członkowskie,
 • wpływy z majątku Stowarzyszenia,
 • dotacje i subwencje,
 • środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych instytucji pomocowych,
 • wpływy z ofiarności publicznej,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • inne wpływy z prowadzonej działalności, zgodnej z przepisami prawa oraz Statutu Stowarzyszenia.
  1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na jego działalność statutową.
  2. Podstawą bieżącej działalności finansowej Stowarzyszenia jest roczny plan finansowy uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
  3. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

Rozdział VI.

BIURO STOWARZYSZENIA

§ 14.

 1. Realizację bieżących zadań Stowarzyszenia oraz administracyjno-techniczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro Zarządu, którym kieruje Dyrektor. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia (w tym nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy) wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Zarządu.
 2. Dyrektor Biura Stowarzyszenia realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd preliminarza wydatków na prowadzenie Biura Stowarzyszenia.
 3. Biuro Stowarzyszenia działa w oparciu o regulaminy:
  • Regulamin Organizacyjny Biura,
  • Regulamin Pracy Biura,
  • Regulamin Wynagradzania Biura.
 4. Regulaminy, o których mowa w ust. 3, uchwalane są przez Zarząd.

Rozdział VII.

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 

§ 15.

Zmiany niniejszego Statutu może dokonywać Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Po rozliczeniu wierzytelności i długów Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia może ulegać podziałowi pomiędzy wszystkich aktualnych członków, proporcjonalnie do sumy składek członkowskich wniesionych przez każdego członka Stowarzyszenia w całym okresie jego członkostwa.

Rozdział VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

 1. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Komitet Założycielski Stowarzyszenia.
 2. Do czasu wyboru władz, Stowarzyszenie reprezentuje Komitet Założycielski.