24 września 2021 Aktualności

Zwycięski projekt naszego Stowarzyszenia na rzecz ochrony rzeki Odry

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna otrzymało dofinansowanie na projekt Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.

Projekt został wybrany w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ i ZIT AW.

Projekt Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna został oceniony najwyżej spośród wniosków złożonych w tym naborze.
Całkowita wartość projektu to 37 582 516,00 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie 31 945 138,61 zł.

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 wskazano, że Odra jest „obszarem o znaczących walorach przyrodniczych pozwalających na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej terenów, zgodnie z modelem zrównoważonej turystyki”.
Nadodrzańskie gminy Chocianów, Brzeg Dolny, Prochowice, Ścinawa i Wołów nawiązały partnerstwo ze Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna, aby wspólnie starać się o budowę zintegrowanej sieci przystani oraz łączących je ścieżek rowerowych.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej będziemy mogli przybliżyć Odrę Dolnoślązakom – przywrócić ruch turystyczny na rzece, zachowując przy tym cenną bioróżnorodność tego terenu.